Законови и нормативни изисквания

Рециклирането на бракувани електрически и електронни уреди е сложен и отговорен процес. Познаваме го перфектно и сме изцяло на Ваше разположение, за да отговорим на всички Ваши въпроси.Най-често задаваните въпроси


Въпрос 1: Незаконно ли е да изхвърля електронните си уреди на улицата?

Законът за управление на отпадъците забранява изхвърлянето на електронни отпадъци на нерегламентирани места. Добрата новина е, че с всяка изминала година рециклирането става все по-лесно и удобно. Онлайн формите и масовите кампании за рециклиране са добър успешен пример.


Въпрос 2: Мога ли да поставя за рециклиране електронни уреди в уличните контейнери?

Категорично в тези контейнери не се приемат телефони и зарядни. Те съдържат сложна смесица от материали и компоненти, които трябва да се преработват в специални създадени за това предприятия. Общинските програми могат „по милост“ да приемат електронните Ви устройства, но няма да могат да го преработят по правилния начин. Дори по-лошо, ще бъдат изключително опасно и вредно третирани, като кабелите и пластмасата ще бъдат изгорени, а платките, претопени в киселина.


Въпрос 3: Дали изхвърлянето на електронните уреди е забранено?

Законът за управление на отпадъците и Наредбата за ИУЕЕО забранява изхвърлянето на електронни отпадъци на нерегламентирани места. Добрата новина е, че с всяка изминала година рециклирането им става все по-лесно и удобно. Онлайн формите и масовите кампании за рециклиране са добър успешен пример.


Въпрос 4: Каква е законовата рамка за рециклиране на компютърна техника, електрически и електронни уреди след като излязат от употреба?

Изискванията се определят от Закона за управление на отпадъците и от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Отпадъците трябва да се предават (с писмен договор или протокол) на фирма, притежаваща разрешително за дейности с тях. Фирмата трябва да ги транспортира, съхранява и третира съгласно посочените в разрешителното условия, като води подробна отчетност за приетите отпадъци, дейностите, който извършва с тях (разглобяване, смилане, пресоване, сортиране и съхранение). Получените крайни материали (фракции) трябва да се предават само към следващо оползотворяващо предприятие, притежаващо съответното разрешително.


Въпрос 5: Как рапортувате производствените аварии и въздействието спрямо околната среда?

Дейността ни е така организирана, че рисковете от производствени аварии са сведени до минимум. В случай на авария ще спазваме нормативните изисквания за рапортуване на аварии.


Въпрос 6: Какво е ISO 14001?

Система за управление на околната среда, свързана със законовите изисквания и гарантираща приложението на добрите екологични практики по опазването на околната среда.


Въпрос 7:  Защо трябва да върна своите стари уреди? Не мога ли просто да го изхвърля в контейнера за отпадъци?

Изхвърлянето на електрически и електронни уреди в контейнерите за общи отпадъци или на други нерегламентирани места, води до административни наказания под формата на глоба както за физически, така и за юридически лица.


Най-важните теми


Класификация на отпадъците

Съгласно Наредба Nr. 2 за класификация на отпадъците всеки отпадък трябва да бъде квалифициран с 6-цифрен код, например електроуредите от домакинствата са с код 200136, а отпадъчната хартия - 200101. Целия текст на Наредбата може да прочетете тук.


Отчетност на генерираните, предадените и приетите за третиране отпадъци

Редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците се определят с Наредба Nr. 1 от 4.6.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейността с отпадъци. С тази наредба се определят още:

 • редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
 • редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
 • редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 • изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.


Кой трябва да води отчетност?

Задължени лица по по-гореспоменатата Наредба Nr. 1 са:

 1. лицата, които образуват производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административните сгради
 2. лицата, които събират, транспортират и третират производствени и/или опасни отпадъци
 3. лицата, които събират, транспортират и третират битови и/или строителни отпадъци
 4. лицата, които събират, транспортират и третират масово разпространени отпадъци
 5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО
 7. регионални сдружения за управление на отпадъци


Кои са документите за водене на отчетност?

Съгласно чл. 5. (1) от Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци документите за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са:

 1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
 2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
 3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.


Събиране на отпадъците от бита

Правилно събиране на отпадъците от пластмасови, хартиени, картонени, метални и стъклени опаковки се определя в Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки.

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци се прилага за биоразградими отпадъци и биоотпадъци с произход от:

 1. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за разделно събиране;
 2. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци   


Третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

Тези изисквания са определени в Наредбата за изискванията за транспортиране и третиране на производствени и опасни отпадъци.

Целта на Наредбата е да осигури необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност- замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води, и рисковете за здравето на населението, произтичащи от третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.


Къде се третират (рециклират) производствени и опасни отпадъци

Третирането на производствени и опасни отпадъци се извършва в проектирани или преустроени за целта съоръжения и инсталации при спазване на изискванията за:

 1. управление на дейностите по обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, включително програмите за управление на дейностите по отпадъците;
 2. безопасна експлоатация на съоръженията и инсталациите, включително за противопожарна защита;
 3. осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 4. повишаване на квалификацията и обучението на ангажирания с експлоатацията персонал.


Други типове отпадъци


Излезли от употреба гуми

С Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ), включително целите за регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им.


Излезли от употреба батерии и акумулатори

С Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването, и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).


Излезли от употреба лампи 

Правилата за пускане на пазара и събиране и третиране на излезли от употреба лампи се определя от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване


Строителни отпадъци

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО); създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО; изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи .


Отработени масла

С Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се определят изискванията за пускането на пазара на масла, разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.


Излезли от употреба автомобили

С Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях. ----------------------------

Запитване към нас

Винаги може да се обърнете към нас с въпроси, при нужда от консултации или заявка за извозване.

Изпратете своето запитване оттук.